Jueves, 04 de enero de 2007
Publicado por La_Seu @ 9:15
Comentarios (0)  | Enviar
Biografia de D. Joan Batiste Cardona i Vives

Publicat en Imagen


D. Joan Batiste Cardona i Vives naix en Castello de la Plana en l?any 1814, fill del morell? Aurelio Cardona Beneyto y de la castellonera Josefa Vives Giner. Era el tercer de sis germans, va destinar els bens familiars al servici de l?Iglesia castellonenca.

Va ser nomenat presbiter en l?Iglesia de Santa Eulalia de Barcelona en l?any 1857 i celebr? la primera misa el mateix any en l?archiprestal de Santa Maria de Castello a l?edat de 43 anys.

Gestione que les religioses de la congregacio de Nostra Senyora de la Consolacio atenguen als malalts en l?Hospital Provincial de Castello en 1858.

El bisbe de Tortosa nomena a D. Joan B. Cardona Vives nou archipreste de Castello i prior del santuari de la Mare de Deu del Lledo, tambe de Castello en l?any 1863. Baix el seu priorat es celebr? el centenari de la ?Santa Troballa? de l?image de la Mare de Deu de Lledo, patrona de Castello de la Plana.

Va ser nomenat tambe membre de la Real Academia d?Historia i Vicepresident de la comisio provincial de monuments historics.

Promou les obres de Santa Maria, baix la direccio dels arquitectes D. Manuel Montesinos Arlandis i D. Godofredo Ros de Ursinos, de retirada de revestiments barrocs i conservacio dels antics murs gotics del temple, tambe sufraga la construccio del nou altar major, l?organ i les reixes de la porta principal que encara hui permaneixen en la pla?a Major de Castello en l?any 1869.

En 1874 contribuix a alluntar de Castello a la columna ?Dab?n? estalviant a la ciutat de greus conseq?encies pel pronunciament pel rei Alfonso XII.

Per mig d?ell arriben a Castello monges de la congregacio germanes dels desamparats per a fundar l?Asilo en 1878, i que hui en dia encara es troba en el carrer Governador de Castello.

Se publica en Valencia un ?Novenari a Nostra Senyora del Lledo?, escrit per D. Joan B. Cardona Vives, en el mateix any.

En l?any 1883 redacte el seu testament, destinant diverses cantitats a congregacions religioses i parroquies (relacionades les mateixes a continuacio), ademes de tot aixo, promou la construccio dels temples Santissima Trinitat i Sagrada Familia (conegut per els castellonencs com els frares) en la ciutat de Castello, ordene tambe la construccio d?un colege per als Pares Escolapios (hui en dia encara s?impartixen classes), i l?al?ada d?una escultura al Rei Jaume I el conquistador, que hui en dia permaneix en la pla?a del mateix nom.

L?Ajuntament de Castello nomena fill predilecte de la ciutat a D. Joan Batiste Cardona Vives en l?any 1885, en el mateix any Castello patix una passera de colera i ajuda en l?atencio als malalts i persones pobres.

Nomenament de fill predilecte

Acort de l?Excm. Ajuntament de Castello en l?any 1885 (en castell? i respectant la seua ortografia):

En la sesi?n de 20 de Agosto de 1885 acord?se lo siguiente:

?De orden del Presidente y por el infrascrito Secretario se di? lectura ? la siguiente proposici?n que apenas le?da fu? aprobada por aclamaci?n: ?Los concejales que suscriben en atenci?n ? los innumerables beneficios recibidos por las clases menesterosas de esta ciudad del ilustrado, virtuoso y digno Presb?tero D. Juan B. Cardona Vives, al celo caritativo con que atiende al desvalido, ? los servicios prestados ? la poblaci?n en el tiempo que ha ejercido el cargo de Arcipreste y en una palabra ? que sus prudentes consejos, sus amorosos consuelos y cuantiosos recursos que posee, cari?oso los prodiga al que los necesita, hasta el extremo de que todos le aclaman como padre de los pobres, tienen el honor de proponer ? V.E. se digne declarar hijo predilecto de esta Fiel, Leal y Constante ciudad al esclarecido patricio que as? sabe sacrificar su reposo y su capital en favor de los pobres. Castell?n 20 de Agosto de 1885.

Enrique Perales, Manuel Segarra, Jos? Eixeres, Joaqu?n N??ez, Francisco Borjas, Vicente Climent, Lorenzo Tirado.

Seguidamente se acord? tambi?n en la propia forma sustituir el nombre de la calle del Agua por el de Cardona Vives (D. Juan) para perpetuar la memoria de tan digno como virtuoso patricio, acord?ndose as? mismo que el nombramiento y sustituci?n referidas se participasen al Sr. Cardona de oficio de que fuera portador una Comisi?n compuesta del Alcalde, del S?ndico, del Concejal Sr. Carpi y del Secretario. Alcalde Jos? T?rrega, Secretario Tiburcio Mart?n Pich.?

En el acta de la sesi?n de 27 de Agosto, se lee lo siguiente:

?Dado lectura de un oficio suscrito por D. Juan B. Cardona manifestando su gratitud por haber sido nombrado hijo predilecto de esta Ciudad y sustituido el nombre de la calle del Agua por el suyo y ofreciendo nuevamente sus servicios como ciudadano y como Sacerdote, el Ayuntamiento acord? quedar enterado con satisfacci?n.?

Actualment porta el seu nom en Castello una pla?a, situada darrere de l?iglesia de Santa Maria en el centre de la ciutat.

Funda, junt a d?atres persones, el Mont de Pietat en Castello en l?any 1888, per a evitar l?usura, i posteriorment en el solar de sa casa se construir? l?edifici de la ?Caixa d?aforros i mont de pietat de Castello?.

L?any 1890 mor en sa casa del carrer Cavallers de Castello, a l?edat de 76 anys.
Periodic republic? ?El Clamor?.

El periodic republic? ?El Clamor?, en aquell temps diguere lo seg?ent (publicat en castell?, mantenim la seua versio original):

?D. Juan Cardona ha muerto, pero vive y vivir? perdurablemente su nombre en la memoria y en el coraz?n de todos, del pobre, del rico, del mon?rquico, del republicano, del socialista.

Era rico, sumamente rico y viv?a en la indigencia, no le preocupaba el d?a de ma?ana. Am? mucho, enjug? muchas l?grimas, fu? el amparador del desvalido, hizo mucho bien. Ya en vida Castell?n le hizo justicia nombr?ndole hijo predilecto y bautizando una de sus calles para perpetuar m?s su memoria con el nombre de var?n tan virtuoso. ??Honor al Sacerdote ilustre!!?

Relacio de fets, despres de la seua mort:

1894 - Colocacio de la primera pedra de l?Iglesia de la Santissima Trinitat, dirigint les obres l?arquitecte D. Manuel Montesinos.

1895 ? Comence la construccio de l?Iglesia de la Sagrada Familia, baix la direccio de l?arquitecte D. Godofredo Ros de Ursinos.

1897 ? Inauguracio de l?estatua al Rei Jaume I, l?escultura fou feta per D. Jose Viciano.

1898 ? Colocacio de la primera pedra del nou colege de les Escoles Pies, dirigit per l?arquitecte D. Manuel Montesinos.

1922 ? El pintor D. Vicent Castell pinta un llen? del retrato de D. Joan B. Cardona Vives, destinat a la galeria de fills predilectes de la ciutat, el qual se conserva en el salo de plens de l?Ajuntament de Castello.

1957 ? El famos escultor castellonenc Adsuara realise un bust de Cardona Vives, en bronze, i en 1963 s?inaugura el monument en la pla?a Escoles Pies, fent-se una copia per a l?Asilo.

1990 ? Son traslladats el seus restos desde el cementeri municipal a la cripta de l?Iglesia de la Trinitat i celebracio d?actes conmemoratius del I centenari de la seua mort.

Relacio d?entitats beneficiades per el seu testament.

Se destinen certes cantitats de dines a les seg?ents entitats :

* Conferencies de Sant Vicent de Paul
* Colege de chiquets orfens
* Religioses Oblates de Benicassim
* Colege de vocacions eclesiastiques Sant Josep de Tortosa
* Convent de les capuchines
* Iglesia de Sant Miquel
* Iglesia de la Purissima Sanc
* Iglesia de Sant Agusti
* Iglesia de Sant Pere del Grau de Castello
* Santuari de la Mare de Deu del Lledo


Semanari Catolic ?La Cruz de Castell?n?, Any IV, n? 191 de 27 de novembre de 1909.

Dit semanari fa un homenage a D. Joan Cardona i Vives i entre atres coses, resaltem la seg?ent poesia (mantenim l?ortografia original d?aquell temps):

?A la Comisi? de lo Rat Penat de Valencia


Ben vengut siau ?oh Mestre!
ben venguts, ?oh bons companys!
que tremoleu eisa ensenya
del simb?lic Rat Penat
que achunta ab sos plecs gloriosos
la sabiesa y el treball.
Veniu ? vore esta vila
que el Rey Don Jaume fund?
en mich de esta plana hermosa
cual parad?s terrenal;
veniu ? vore la patria
de Ribalta el inspirat,
de Climent y de Noro?a,
de Caper? y de Egual,
y de altres fills qu?en son geni
brillaren en temps pasat.
Y veniu en bon designe
en lo prop?sit de honrar
? un castellonenc ilustre
que enjamay se olvidar?,
? D. Joan Cardona Vives
el sacerdot eixemplar,
humill en mix la riquea,
home de sensia y pietat;
patrici que tan volia
? este son poble natal,
protechidor dels pobrets
en tota calamitat,
que ? la instruccio als? un palau
que admiraren propis y estranys
y don? casa espasiosa
als vellets desamparats,
que ab sons bens enriqu? al temple
y un monument dedic?
al gran Rey conqueridor
que esta vila va fundar
con tribut de agraiment
? aquell que furs li don?.
La l?pida que dueu
hermosa, es un recort grat
que unir? als de Castell?
ab afecte als valencians.
Y pera fer el present
de vosaltres veig davant
al gran En Teodor Llorente
al poeta llorechat,
que ab ses rimes armonioses
ha sabut sempre cantar
costums y gestes gloriosos
de la regi? de levant;
aix? el rey de la poes?a
a honrar ve la caritat.
Ben vengut siau ?oh Mestre!
ben venguts ?oh bons companys!
Esta festa a que acudixen
de Valencia y de Alacant
en honor de Juan Cardona
sens ducte aprofitar?
pera enfortir dolsos llasos
de afecte y fraternitat
dels que de un extrem al altre
son sempre bons valencians
que enaltint la patria chica
far?n be a la patria gran.
Juli?n Poy V.

Castell? 27 Novembre 1909.?

Podem dir, sense cap dubte, que ha segut un dels personages mes importants de l?historia de Castello, i per tot aixo, esta associacio te el seu nom.

Decembre 2006 ? Assoc. Cult. ?Cardona i Vives? de Castello.
Comentarios