S?bado, 25 de noviembre de 2006
Publicado por La_Seu @ 14:40
Comentarios (2)  | Enviar
EL PENO DE LA CONQUISTA

AUTOR: DOMINGO GIMENO PE?A
En l`epoca Gotic-Renaixentista, la creacio de falses reliquies era practica quotidiana. De Jaume I, ademes del Peno de la Conquista tenim : l`espasa, el caixco, l`escut, la brida i el freno del cavall, les claus de la ciutat que el rei Zaian li va entregar en la capitulacio, etc.

Reliquies religioses en la Catedral de Valencia en l`any 1828, se conservaven : Parte del velo que llevaba la Virgen Santisima, parte del craneo del Patriarca Zacarias, padre del bautista, brazo y mano derecha de San Lucas evangelista con que escribio los Santos Evangelios y pinto esta santa imagen de nuestra se?ora, la nuez del cuello de san Pedro ap?stol, la camisita que la Virgen Santisima labro con sus manos y puso al ni?o Jes?s en Belen, relicario de plata dentro del cual hay leche de la santisima, un pedazo de la bandera de San Jorge Martir, etc. ( Nota de las reliquias existentes en esta Santa Iglesia Metropolitana y orden con que se manifiestan los fieles. Valencia, a?o 1828. )

La llogica i el sentit comu han fet que la religiositat hage evolucionat, sent en l`actualitat mes culta i rigorosa com els temps actuals demanen, pero atres reliquies historiques son mantingudes com a ? base probatoria ? d`una historia valenciana que mai va existir, sent tant falses les afirmacions com les proves.

Per al catalanisme el Peno es la bandera que duya Jaume I en la conquista i que despres va donar en agra?ment a l`iglesia de Sant Vicent Martir ( despres defenen que no ni havien mossaraps ). Atres diuen que es la senyera que els moros van al?ar en la torre de la ciutat quan es rendiren al eixercit cristia, per lo tant deu ser la nostra bandera nacional, deixant la Real Senyera coronada sobre blau, exclusivament per a la Ciutat de Valencia.

Va ser el 9 d`octubre de 1538, en la celebracio del tercer centenari de la conquista quan Pere Antoni Beuter va traure a la llum el Peno com a bandera portada per Jaume I en la conquista. No existix cap referencia anterior, i les posteriors donen com unica font a Beuter, sense aportar tampoc arguments, documents o algun detall que justifique la consideracio de ? Peno de la Conquista ?.

No existix cap indici que prove la pertenencia del Peno al Conquistador, pero alguns detalls demostren clarament la seua falsetat.

1? Les fantasies de Beuter ya eren conegudes en el seu temps; en 1605 el tesorer de la Catedral de Malaga, Francisco Padilla, s`escandalisava per les histories contades per Beuter. ( Historia Eclesiastica de Espa?a. Malaga 1605 ).

Joan Fuster en, Comentarios sobre la Historia de Valencia de Beuter diu : "Beuter solia dejarse llevar por la imaginaci?n; unas veces por la de los autores precedentes, y otras, ay ?, por la propia. Le faltaba sentido critico, en la selecci?n de las fuentes".

2? Es del tot incre?ble que algo tant important com la bandera del fundador del regne, permaneixquera trescents anys en l`anonimat, sense cap referencia en documents i sobre tot en la tradicio popular, sent la Real Senyera i no el Peno qui va presidir la celebracio d`eixe any i dels posteriors dasta hui.

3? Alfons X el Savi, casat en 1244 en Violant d`Arago, filla de don Jaume diu : Los pendones, anchos por el asta y agudos por el batiente, eran para los maestres de las ordenes militares y para quienes mandasen de cincuenta a cien caballeros. Mentres eren les banderes les que permaneixien junt al rei.

4? En absolutament tots els gravats, documents, pergamins, taulells, monedes, primers quadros historics, portularis i cintes de seda lacrades en la documentacio real, anterior a 1377 ( Pere el Ceremonios ), les barres o palos son dos i no cuatre com d? el Peno, lo que nos demostra clarament, la impossibilitat de perteneixer a l`epoca de la conquista.

5? La tela i la pintura no son les utilisades en el sigle XII, sino molt posteriors lo que explica que despres de set sigles i mig, tres d`ells en absolut abando el seu estat de conservacio siga acceptable, al contrari que alguns portularis que sent varios sigles posteriors i sempre conservats en archius en condicions optimes han perdut practicament tot el color com a consecuencia del pas del temps.

En el sigle XXI, disponem d`investigacio i mijos tecnics suficients per a demostrar sense duptes la verdadera historia de la Corona d`Arago i de tots els estats que la formaven, pero desde la renaixen?a, el catalanisme ha pres mes en serio les fabules creades per cronistes o historiadors romantics i creadors de falses reliquies que les fonts series i documentades, per que estes negen absolutament les seues teories, deixant-los en total evidencia.

Ya se sap, en historia com en tot, qui no pot segar espigole.

(* Tratado de la Real Se?era, Ricardo Garcia Moya)
Comentarios
Publicado por Invitado
Martes, 25 de septiembre de 2007 | 10:22
Anem a vore. Si parles de hist?ria de val?ncia i tan valenci? te creus per que no vas a l'escola i t'ensenyes a escriure correctament, sense castellanismes, amb accents, revises la teua gram?tica i de pas llitges una miqueta que mal no et faria.
Publicado por Invitado
Mi?rcoles, 14 de noviembre de 2007 | 15:21
gr?cies per este escrit...me pareix molt interessant i molt ben escrit..

Pareix que el catal? que t?ha escrit no s?ha donat conte de que mosatros els valencians escrivim en la nsotra llengua valenciana i no en el dialecte barcelon?...

Enhorabona

www.valenciafreedom.com